Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Tulevaisuuden rakentajat – Jari Aaltonen

Asennusvalvonnalla varmistetaan töiden sujuminen ja projektin eri osapuolten välinen sujuva kommunikaatio

Teollisuushankkeen työmaa- ja asennusvalvojat ovat vastuussa työmaan päivittäisjohtamisesta ja siitä, että hanke etenee sujuvasti ja turvallisesti projektin tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Asennusvalvojan tehtävä on varmistaa, että työympäristö on turvallinen ja annettuja turvallisuusohjeita noudatetaan, asennuksissa noudatetaan annettuja laatustandardeja ja -ohjeita sekä koordinoida rakennus- ja asennustoimintaa niin, että projekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Työmaavalvojalla on myös merkittävä rooli työnsuunnittelussa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa, muutosten hallinnassa ja ongelmanratkaisussa. Työmaavalvojat toimivat linkkinä projektipäälliköiden, urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien välillä ja heillä on keskeinen rooli teollisuuden projektin rakennus- ja käyttöönottovaiheen onnistumisessa.

Asennusvalvojilla on tärkeä merkitys projekteissa
Asennusvalvojamme Jari Aaltonen on toiminut viimeiset 6 kuukautta Kemissä Metsä Fibren biotuotetehtaan työmaalla valvoen mm. laitteisto- ja putkistoasennuksia. Asennusvalvojan ja projektipäällikön töitä Jari on tehnyt noin 6 vuotta ja työmaat ovat olleet mm. kaivoksilla, energiantuotannossa ja kemian teollisuudessa. Vuosien kokemus laitos-, laite- ja putkistosuunnittelusta on antanut vahvan pohjan työmaalla toimimiseen, kun ongelmat voidaan ratkaista paikan päällä.
– ”Asennusvalvojan täytyy olla hyvin perillä projektin vaatimuksista ja työvaiheista sekä niiden etenemisestä projektin aikana. Tärkeintä mielestäni asennusvalvojan työssä on työturvallisuudesta huolehtiminen. Laadunvarmistus lakisääteisten asetusten ja tilaajan vaatimusten mukaan on myös tärkeää, ja se, että aikataulussa pysytään haasteista huolimatta.”

Asennusvalvojan tärkeimmät ominaisuudet
Jari listaa asennusvalvojan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi järjestelmällisyyden, ongelmanratkaisukyvyn ja tilannetajun esimerkiksi muutosten ja haasteiden edessä, kun tarvitaan nopeita ratkaisuja sekä päätöksiä. Jokaisessa projektissa tulee muutos- tai lisätöitä, joita on pystyttävä käsittelemään nopeasti, mutta hallitusti.
– ” Selkeä, yksinkertainen ja riittävän avoin viestintä eri tahoille on avainasemassa projektin onnistumiselle. Avoin viestintä yhdistettynä järjestelmällisyyteen ja ongelmanratkaisukykyyn auttavat työssä pitkälle.”
Vaihteleva työ on mielekästä
Kysyttäessä työn mukavimmista puolista, vastaa Jari heti töiden monipuoleisuuden. Työtehtävät ovat vaihtelevia, vastuuta on tarpeeksi ja työn haastavuus sopii Jarille hyvin. Myös se, että oman työn tulokset näkee heti työmaalla antaa lisävirtaa töiden tekemiseen.
– ”Lisätöistä ja muutoksista johtuen työmäärä oli välillä melko suuri, mutta eri osapuolten välisellä yhteistyöllä ja pitkäjänteisyydellä saatiin projekti vietyä hienosti maaliin.”, summaa Jari.

Jari Aaltonen
Tehtävä: Työmaapäällikkö ja asennusvalvoja
Asuinpaikka: Tampere
Koulutus: Koneinsinööri
Työkokemus: Tehdas- ja laitesuunnittelua sekä projektinjohtoa ja työmaiden johtoa n. 20 vuotta mm. Etteplanilla, Metsolla ja Rejlersillä. Eniten olen pitänyt tehtävistä, joissa olen saanut olla työmaalla.

Ota yhteyttä

Antti Kärkkäinen
Partner, DI
Teollisuus ja uusiutuva energia
Jaa somessa